sk hu  

Zatvárače dverí

Zatvárače vchodových dverí

Pro­gram zatváračov dverí GU Vám ponúka rozsiahly sorti­ment horných a podla­hových zatváračov a tiež špeciálnych riešení pre aretačné zariadenia na jedno a dvojkrídlové dvere, tiež v náročných konceptoch budov. Okrem bezpečnej a spoľahlivej funkčnosti sa zatvárače dverí pod­nikovej sku­piny GU vyznačujú tiež svojím sym­patickým dizajnom. Uzatváranie prebieha s hydraulickou kontrolou. Silu a rýchlosť zatvárania môžete individuálne pris­pôsobiť každej šírke dverí a akejkoľvek hmotnosti dverí.

Vrchný zatvárač dverí s nožnicovým ramenom

Vrchný zatvárač dverí s nožnicovým ramenom

S vrchnými zatváračmi dverí s nožnicovým ramenom GU elegantne vybavíte 1-krídlové vnú­torné a vonkajšie dvere, ako aj pro­tipožiarne a dymo­tesné dvere. Sú ľahko mon­tova­teľné, flexibilne a individuálne nas­taviteľné. Vďaka vysokej funkčnej bezpečnosti zatvárača sa môžu namon­tovať aj na strane pántov a na pro­tiľahlej strane.

Vrchný zatvárač dverí s klznou koľajnicou

Vrchný zatvárač dverí s klznou koľajnicou

Pro­tipožiarna ochrana estetickým spôsobom: vrchné zatvárače dverí Vám vďaka flexibilným možnos­tiam nas­tavenia ponúkajú vhodné riešenie pre každý typ a šírku krídla, a tiež pre každú hmotnosť krídla. Vďaka jedno­du­chej montáži a vysokej funkčnej bezpečnosti zatvárača sa môžu vmon­tovať na strane pántu a na pro­tiľahlej strane. Môžu sa použiť aj na 2-krídlových dverách. Nevidi­teľná koordinácia poradia zatvárania krídel inte­grovaná do klznej koľajnice zabezpečuje pritom správne poradie zatvárania pohyblivého a pevného krídla. Paten­tovaná tech­nika s dvojitou srdco­vitou krivkou umožňuje okrem toho extrémne ľahké a komfortné prechádzanie dverami.  Takto môžu bez námahy prechádzať dverami aj deti a tiež staršie a telesne postih­nuté osoby.

Výhody zatvárača s klznou koľanicou

• Naj­menšie teleso zatvárača na trhu – v elegantnom, štíhlom dizajne
• Stabilný ochranný kryt namiesto posúvača – dostupný v rôznych mate­riáloch a povrchoch.
• Skrytá montážna doska pre vysokokvalitnú, uzatvorenú optiku
• Jednotné rozmery napriek celým pro­gramom zatváračov dverí pre harmo­nické celkové pôsobenie v objekte
• Jednotná vŕtacia schéma pre všetky typy zatváračov dverí

Skryto mon­tovaný zatvárač dverí

Skryto mon­tovaný zatvárač dverí

Pre vysoké estetické nároky v inte­riéri: skryto mon­tované zatvárače dverí sa mon­tujú v dver­ovke a spĺňajú tak najvyššie nároky na dizajn a funkčnosť. Skryto mon­tované zatvárače dverí pod­nikovej sku­piny GU sú vhodné pre rýchlu a účinnú montáž k použitiu na dverách DIN vľavo DIN vpravo. 

Mon­tované nevidi­teľne v dver­ovke, pri zatvor­ených dverách zostávajú zatvárač a klzná koľajnica skryté.

Are­tačné zariadenia podľa normy DIN EN 1155

Are­tačné zariadenia podľa normy DIN EN 1155

Počas všedného dňa si ich nikto nevšimne, avšak vo vážnom prípade zohráva dôležitú úlohu ich zručnosť: elek­trické are­tačné zariadenia sú súčasťou preventívnej pro­tipožiarnej ochrany. Ich úlohou je udržiavať otvorené zákonodarcom predpísané požiarne uzávery v únikových a východových cestách, najmä pro­tipožiarne a dymo­tesné dvere. To realizujú natoľko účinne, že mnohí ľudia počas dennej prevádzky vôbec neregi­s­trujú pri prechádzaní taký­mito prie­chodmi, že sa tu nejaké dvere vôbec nach­ádzajú. Na­priek tomu v prípade požiaru zatvorí zariadenie dvere automaticky po spus­tení dymového hlásiča a zab­ráni tak šíreniu dymu a požiaru do sus­edných miestností a budov.

Použite aretačných zariadení

požiarne uzávery v únikových a východových cestách, napríklad pro­tipožiarne a dymo­tesné dvere. Tieto dvere sa zväčša používajú v mater­ských škôlkach, nemocniciach, školách, hoteloch a v domo­voch dôchodcov. Okrem pro­tipožiarnej ochrany majú vytvárať bezba­riérové prie­chody pre deti, starších ľudí a ľudí s postih­nutím. Celkovo sa sta­rajú o nerušenú prepravu tovaru a prechádzanie ver­ejnosti počas dennej prevádzky.

Spínací modul dymu RSM

• S testom a s osve­dčením DIBt
• K elek­trickému napájaniu všetkých kompo­nentov jedného are­tačného zariadenia (napríklad are­tačný prípravok, elektrome­cha­nický prid­ržiavací magnet dverí, hlásič požiaru, uvoľňovacie tlačidlo dymu a iné prvky)
• S inte­grovaným napájaním elek­trickou energiou a uvoľňovacím zariadením
• S inte­grovaným dymovým spínačom
• S indikáciou stavu LED (prevádzka alebo alarm / porucha / znečis­tenie)
• Kryt v dizajne GU, vhodný k ochrannému krytu AD-OTS 73x
• Montáž na rám/poklop
• Konštrukčná výška: 36 mm

Are­tačné zariadenie pozostáva z nas­le­dovných kompo­nentov:

• naj­menej jeden prvok na rozpoznanie požiaru k detekcii dymu a tepla, napríklad optický dymový spínač ORS 142 alebo ORS 142 W
• jeden sieťový zdroj k napájaniu elek­trickou energiou, napríklad sieťový zdroj a spúšťacie zariadenie NAG 03
• jedno uvoľňovacie zariadenie, aby sa začalo zatváranie, napríklad sieťový zdroj a spúšťacie zariadenie NAG 03
• jedno ručné inicializačné zariadenie AP/UP ako tlačidlo pre­rušovača
• jeden are­tačný prípravok, ktorý zachytí uzatvárajúci uzáver, napríklad
• jedno elektrome­cha­nické are­tačné zariadenie (FE-OTS 73x alebo FE-VTS 735) inte­grované do klznej koľajnice
• jedno inte­grované are­tačné zariadenie (OTS 73x alebo VTS 735 FL)
• jeden prid­ržiavací magnet dverí (elektroma­gnetický)

Podla­hový zatvárač dverí

Podla­hový zatvárač dverí

Základ pre náročný vzhľad: Špeciálne celo­pres­klené dvere, ale aj všetky ostatné dor­azové a kyvadlové dvere môžete prime­rane vybaviť podla­hovými zatváračmi dverí GU. Vďaka flexibilným možnos­tiam montáže a nas­tavenia sú kompa­tibilné s najrôznejšími typmi dverí a sta­rajú sa o príjemný vzhľad, pre­tože ich takmer nie je vidno. Svojimi minimálnymi konštrukčnými výškami a vymeniteľnými zásuvnými osami a predĺže­niami ich môžete použiť na rôzne typy podlahy. Flexibilné pozdĺžne, bočné a výškové nas­tavenia medzi skrinkou a cemen­tovou schránkou Vám uľahčia montáž dverí. S inte­grovaným riadením pre správne poradie zatvárania pohyblivého a pevného krídla ich môžete namon­tovať tiež do 2-krídlových dverí.

Cenová ponuka
Cenová ponuka
Cenová ponuka
Cenová ponuka

V prípade záujmu o nezáväznú cenovú ponuku Vás prosíme o vyplnenie nižšie uvedeného jednoduchého formuláru. Po odoslaní vyplnených údajov sa Vášmu dopytu bude venovať jeden z členov nášho tímu.

zobraziť cenovú ponuku

Naše referenčné práce a služby v uvedených regiónoch:

WICLINE 75

WICLINE 75

Veka 82

Veka 82

WICSLIDE 75FD

WICSLIDE 75FD

WICSTYLE 75 PANEL

WICSTYLE 75 PANEL

WICSTYLE 75

WICSTYLE 75

WICLINE 75

WICLINE 75

Veka 82

Veka 82

WICSLIDE 75FD

WICSLIDE 75FD

WICSTYLE 75 PANEL

WICSTYLE 75 PANEL

WICSTYLE 75

WICSTYLE 75

Pomôžeme Vám?
Loading...
Prosím čakajte...
Nahrávám súbory na server (0/0)
Posielam správu
Loading...
Prosím čakajte...
Nahrávám súbory na server (0/0)
Posielam správu