19
rokov
2005 - 2024
sk hu de

Zatvárače dverí

Zatvárače dverí

Zatvárače vchodových dverí

Pro­gram zatváračov dverí GU Vám ponúka rozsiahly sorti­ment horných a podla­hových zatváračov a tiež špeciálnych riešení pre aretačné zariadenia na jedno a dvojkrídlové dvere, tiež v náročných konceptoch budov. Okrem bezpečnej a spoľahlivej funkčnosti sa zatvárače dverí pod­nikovej sku­piny GU vyznačujú tiež svojím sym­patickým dizajnom. Uzatváranie prebieha s hydraulickou kontrolou. Silu a rýchlosť zatvárania môžete individuálne pris­pôsobiť každej šírke dverí a akejkoľvek hmotnosti dverí.

Vrchný zatvárač dverí s nožnicovým ramenom

Vrchný zatvárač dverí s nožnicovým ramenom

S vrchnými zatváračmi dverí s nožnicovým ramenom GU elegantne vybavíte 1-krídlové vnú­torné a vonkajšie dvere, ako aj pro­tipožiarne a dymo­tesné dvere. Sú ľahko mon­tova­teľné, flexibilne a individuálne nas­taviteľné. Vďaka vysokej funkčnej bezpečnosti zatvárača sa môžu namon­tovať aj na strane pántov a na pro­tiľahlej strane.

Vrchný zatvárač dverí s klznou koľajnicou

Vrchný zatvárač dverí s klznou koľajnicou

Pro­tipožiarna ochrana estetickým spôsobom: vrchné zatvárače dverí Vám vďaka flexibilným možnos­tiam nas­tavenia ponúkajú vhodné riešenie pre každý typ a šírku krídla, a tiež pre každú hmotnosť krídla. Vďaka jedno­du­chej montáži a vysokej funkčnej bezpečnosti zatvárača sa môžu vmon­tovať na strane pántu a na pro­tiľahlej strane. Môžu sa použiť aj na 2-krídlových dverách. Nevidi­teľná koordinácia poradia zatvárania krídel inte­grovaná do klznej koľajnice zabezpečuje pritom správne poradie zatvárania pohyblivého a pevného krídla. Paten­tovaná tech­nika s dvojitou srdco­vitou krivkou umožňuje okrem toho extrémne ľahké a komfortné prechádzanie dverami.  Takto môžu bez námahy prechádzať dverami aj deti a tiež staršie a telesne postih­nuté osoby.

Výhody zatvárača s klznou koľanicou

• Naj­menšie teleso zatvárača na trhu – v elegantnom, štíhlom dizajne
• Stabilný ochranný kryt namiesto posúvača – dostupný v rôznych mate­riáloch a povrchoch.
• Skrytá montážna doska pre vysokokvalitnú, uzatvorenú optiku
• Jednotné rozmery napriek celým pro­gramom zatváračov dverí pre harmo­nické celkové pôsobenie v objekte
• Jednotná vŕtacia schéma pre všetky typy zatváračov dverí

Skryto mon­tovaný zatvárač dverí

Skryto mon­tovaný zatvárač dverí

Pre vysoké estetické nároky v inte­riéri: skryto mon­tované zatvárače dverí sa mon­tujú v dver­ovke a spĺňajú tak najvyššie nároky na dizajn a funkčnosť. Skryto mon­tované zatvárače dverí pod­nikovej sku­piny GU sú vhodné pre rýchlu a účinnú montáž k použitiu na dverách DIN vľavo DIN vpravo. 

Mon­tované nevidi­teľne v dver­ovke, pri zatvor­ených dverách zostávajú zatvárač a klzná koľajnica skryté.

Are­tačné zariadenia podľa normy DIN EN 1155

Are­tačné zariadenia podľa normy DIN EN 1155

Počas všedného dňa si ich nikto nevšimne, avšak vo vážnom prípade zohráva dôležitú úlohu ich zručnosť: elek­trické are­tačné zariadenia sú súčasťou preventívnej pro­tipožiarnej ochrany. Ich úlohou je udržiavať otvorené zákonodarcom predpísané požiarne uzávery v únikových a východových cestách, najmä pro­tipožiarne a dymo­tesné dvere. To realizujú natoľko účinne, že mnohí ľudia počas dennej prevádzky vôbec neregi­s­trujú pri prechádzaní taký­mito prie­chodmi, že sa tu nejaké dvere vôbec nach­ádzajú. Na­priek tomu v prípade požiaru zatvorí zariadenie dvere automaticky po spus­tení dymového hlásiča a zab­ráni tak šíreniu dymu a požiaru do sus­edných miestností a budov.

Použite aretačných zariadení

požiarne uzávery v únikových a východových cestách, napríklad pro­tipožiarne a dymo­tesné dvere. Tieto dvere sa zväčša používajú v mater­ských škôlkach, nemocniciach, školách, hoteloch a v domo­voch dôchodcov. Okrem pro­tipožiarnej ochrany majú vytvárať bezba­riérové prie­chody pre deti, starších ľudí a ľudí s postih­nutím. Celkovo sa sta­rajú o nerušenú prepravu tovaru a prechádzanie ver­ejnosti počas dennej prevádzky.

Spínací modul dymu RSM

• S testom a s osve­dčením DIBt
• K elek­trickému napájaniu všetkých kompo­nentov jedného are­tačného zariadenia (napríklad are­tačný prípravok, elektrome­cha­nický prid­ržiavací magnet dverí, hlásič požiaru, uvoľňovacie tlačidlo dymu a iné prvky)
• S inte­grovaným napájaním elek­trickou energiou a uvoľňovacím zariadením
• S inte­grovaným dymovým spínačom
• S indikáciou stavu LED (prevádzka alebo alarm / porucha / znečis­tenie)
• Kryt v dizajne GU, vhodný k ochrannému krytu AD-OTS 73x
• Montáž na rám/poklop
• Konštrukčná výška: 36 mm

Are­tačné zariadenie pozostáva z nas­le­dovných kompo­nentov:

• naj­menej jeden prvok na rozpoznanie požiaru k detekcii dymu a tepla, napríklad optický dymový spínač ORS 142 alebo ORS 142 W
• jeden sieťový zdroj k napájaniu elek­trickou energiou, napríklad sieťový zdroj a spúšťacie zariadenie NAG 03
• jedno uvoľňovacie zariadenie, aby sa začalo zatváranie, napríklad sieťový zdroj a spúšťacie zariadenie NAG 03
• jedno ručné inicializačné zariadenie AP/UP ako tlačidlo pre­rušovača
• jeden are­tačný prípravok, ktorý zachytí uzatvárajúci uzáver, napríklad
• jedno elektrome­cha­nické are­tačné zariadenie (FE-OTS 73x alebo FE-VTS 735) inte­grované do klznej koľajnice
• jedno inte­grované are­tačné zariadenie (OTS 73x alebo VTS 735 FL)
• jeden prid­ržiavací magnet dverí (elektroma­gnetický)

Podla­hový zatvárač dverí

Podla­hový zatvárač dverí

Základ pre náročný vzhľad: Špeciálne celo­pres­klené dvere, ale aj všetky ostatné dor­azové a kyvadlové dvere môžete prime­rane vybaviť podla­hovými zatváračmi dverí GU. Vďaka flexibilným možnos­tiam montáže a nas­tavenia sú kompa­tibilné s najrôznejšími typmi dverí a sta­rajú sa o príjemný vzhľad, pre­tože ich takmer nie je vidno. Svojimi minimálnymi konštrukčnými výškami a vymeniteľnými zásuvnými osami a predĺže­niami ich môžete použiť na rôzne typy podlahy. Flexibilné pozdĺžne, bočné a výškové nas­tavenia medzi skrinkou a cemen­tovou schránkou Vám uľahčia montáž dverí. S inte­grovaným riadením pre správne poradie zatvárania pohyblivého a pevného krídla ich môžete namon­tovať tiež do 2-krídlových dverí.

Zdielať na Facebook-u
Stretnutie v showroome

Prezentácia nášho showroomu, v ktorom si ukážeme jednotlivé typy našich okien, dverí a posuvných systémov vo forme zabudovaných funkčných vzoriek. Následná ukážka našej výroby a na záver konzultácia Vášho projektu do posledného detailu v zasadacej miestnosti pri chutnej káve.

Loading...
Prosím čakajte...